Vrienden van het Schepenhuis

Privacy statement

Privacy
Alle persoonsgegevens die je ons verstrekt bij jouw reactie of verzoek om informatie, gebruiken wij uitsluitend in overeenstemming met ons privacy statement.

De persoonsgegevens die je via deze website verstrekt, worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten. De Vereniging Vrienden van het Schepenhuis respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website vriendenvanhetschepenhuis.nl en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die deze bezoekers ons verschaffen altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan voor het doel waarvoor de gegevens gevraagd zijn benodigd.

Jouw persoonlijke gegevens stellen wij nooit zonder jouw toestemming ter beschikking aan derden. Wil je je gegevens laten verwijderen, stuur dan een e-mail naar info@vriendenvanhetschepenhuis.nl.
Wij waarderen het vertrouwen dat je in ons stelt en stellen alles in het werk om jouw persoonlijke informatie te beschermen.

Gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als via de website strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan (en verdere uitzonderingen zoals genoemd in artikel 43 Wet bescherming persoonsgegevens).

Persoonsgegevens
Bij het verwerken van persoonsgegevens volgen we de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen.  Volgens de Wbp moet - voordat persoonsgegevens worden verwerkt - de betreffende persoon daarvan op de hoogte worden gesteld. Ook wordt aangegeven waarom de gegevens verzameld worden (artikel 33).

Onder een persoonsgegeven wordt verstaan een gegeven dat herleidbaar is tot een "geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon". Dat betekent dat de naam van de betreffende persoon bekend is of dat die persoon kan worden achterhaald. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam van een persoon of een huisadres, maar ook emailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

Mocht je suggesties, klachten of vragen hebben over dit privacy statement, neem je dan even contact met ons op?