Vrienden van het Schepenhuis

Algemene ledenvergadering

Normaal gesproken vindt één keer per jaar vindt de Algemene ledenvergadering (ALV) plaats. Tijdens de ALV brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en het gevoerde beleid.

De ALV van 2020 wordt gehouden op maandag 15 juni vanaf 20.00 uur.

Klik hier om de notulen van de Algemene Leden Vergadering te lezen.

 

Het bestuur geeft ook aan hoe de vereniging er financieel voor staat. De ALV stelt de bestemming vast voor het eventueel batig saldo van de jaarrekening, op voorstel van het bestuur. En uiteraard in overeenstemming met het doel van de vereniging.

Bekijk alvast:
- De agenda voor de ALV van 2020
- De notulen van de ALV van 2019
- Het beknopt financieel verslag van 2019
- De Décharge-verklaring voor 2019

Bekijk na de vergadering:
- De notulen van de ALV van 2020

Vragen over de ALV kunt u tot 10 juni 2020 indienen bij het bestuur via oc@vriendenvanhetschepenhuis.nl.