Vrienden van het Schepenhuis

Algemene ledenvergadering

Normaal gesproken vindt één keer per jaar vindt de Algemene ledenvergadering (ALV) plaats. Tijdens de ALV brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en het gevoerde beleid.

Dit jaar is de ALV op vrijdag 26 april 2019

Het bestuur geeft ook aan hoe de vereniging er financieel voor staat. De ALV stelt de bestemming vast voor het eventueel batig saldo van de jaarrekening, op voorstel van het bestuur. En uiteraard in overeenstemming met het doel van de vereniging.

De agenda voor de vergadering wordt gepubliceerd op deze website en via een nieuwsbrief toegestuurd aan alle leden. De jaarstukken liggen vooraf ter inzage. Vragen aan of over het bestuur graag een week voor de ALV indienen bij het bestuur via info@vriendenvanhetschepenhuis.nl.